POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.
Niniejszy dokument określa zasady, na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających
z usług w serwisie internetowym umieszczonym w serwisie https://appartme.pl/,
pełniącym funkcje sklepu internetowego
Polityka prywatności opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu,
sposób ich gromadzenia, wykorzystania, a także ich przechowywania oraz ewentualnego
udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w
tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu
ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem
zakupów.
Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest S-Labs sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 31-358 Kraków, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Formularz kontaktowy
  Przetwarzamy podane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym dane w celu
  realizacji obsługi zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytanie, na podstawie naszego
  prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt
  z Klientami i udzielanie im odpowiedzi na pytania.
 2. Umowa
  W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu
  podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia
  negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą
  przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. W
  przypadku nie zawarcia umowy po tym okresie dane zostaną usunięte, natomiast w
  przypadku zawarcia umowy będą w dalszym ciągu przetwarzane do momentu wykonania
  umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6
  ust. 1 lit. b oraz f RODO).
  W przypadku zdecydowanie się przez Pana/Panią na skorzystanie z usług oferowanych
  przez Administratora w ramach Serwisu, podane przez Pana/Panią dane będą
  przetwarzane:
  a. w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w
  regulaminie Serwisu (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
  b. w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności
  utrzymania konta klienta w sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. w celu realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi
  klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
  wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  którym jest archiwizacja dokumentacji,
  e. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art.
  6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing bezpośredni własnych produktów
  i usług,
  f. w celu dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji
  reklam na podstawie Pana/Pani zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), którym jest
  dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert podstawie
  Pana/Pani aktywności.
  W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane będą przetwarzane celu jej zawarcia
  i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i
  na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Pana/Pani dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed
  roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6
  ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 3. Informacje handlowe
  Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu
  przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz
  ofert na podstawie Pana/Pani zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO).
 4. Prowadzenie korespondencjitradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail
  W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź
  tradycyjnej, która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania innej
  umowy, dane osobowe w niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub
  zgłoszonego w korespondencji zapytania.
  Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji
  oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podanie
  danych osobowych niezbędnych do obsługi żądania jest obowiązkowe.
 5. Kontakttelefoniczny
  W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są
  związane ze świadczeniem usług na Pana/Panirzecz bądź wykonywania innej umowy,
  dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub
  zgłoszonego zapytania.
  Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w
  związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania
  przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich
  danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.
 6. Kontakt pracowników kontrahenta lub Klienta
  W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z
  zawartą z Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego
  żądanie przed zawarciem umowy – uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu
  wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed
  zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia,
  obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
  polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Pana/Pani dane
  przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą
  się do nas Pan/Pan zwraca. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie
  sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
 7. Monitoring
  W przypadku wizyty w siedzibie Administratora, Administrator przetwarza także dane
  osobowe zgromadzone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego w celu przestrzegania
  porządku, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykrywania
  przestępstw na terenie siedziby Administratora. Podstawą prawną jest prawnie
  uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  zapewnieniu ochrony mienia, bezpieczeństwa, wykrywaniu przestępstw.
 8. Pozostałe podstawy przetwarzania
  Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane
  a. w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze
  danych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO, m.in. obowiązków podatkowych,
  wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT,
  rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego),
  b. w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
  ODBIORCY DANYCH
 9. Powierzenia przetwarzania danych
  Pana/Pani osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich
  przetwarzaniu np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się
  niszczeniem dokumentów, archiwizacjom dokumentów, zapewniającym dostęp do poczty
  mailowej, operatorom pocztowym.
  Pana/Pani osobowe możemy powierzać podmiotom, z których korzystamy przy ich
  przetwarzaniu np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, zajmującym się
  niszczeniem dokumentów, archiwacjom dokumentów, zapewniającym dostęp do poczty
  mailowej, operatorom pocztowym.
  Pana/Pani dane zostaną powierzone do firmom kurierskim, która zajmują się dostawą
  zamówionych przez sklep internetowy Produktów.
  Administrator udostępnirównież Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z
  uwagi na ciążący na nim obowiązek.
  W przypadku, gdy wyraża Pan/Pani chęć zawarcia z Administratorem Umowy
  dostarczenia i instalacji Systemu Appartme, o której mowa w Regulaminie, Pana/Pani dane
  osobowe wskazane w Koncie Klienta lub w formularzu zamówienia będą także
  udostępniane Deweloperowi wskazanemu przez Pana/Panią w celu złożenia Zamówienia
  oraz mogą, a także mogą być powierzane do przetwarzania podwykonawcom Dewelopera
  – w zakresie koniecznym do weryfikacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy, a
  także wzajemnych rozliczeń między Administratorem a Deweloperem.
  Administrator może udostępniać dane przechowywane w plikach cookies Zaufanym
  Partnerom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjnościreklam i usług dla, poprawy ogólnej
  jakości i efektywności świadczonych usług wymienione podmioty. Udostępnianie danych
  przechowywanych w plikach cookies jest zależne od zgody Użytkownika. Odbiorcą
  informacji przechowywanych w plikach cookies jest Google Analytics.
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa
  trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do podmiotów
  zewnętrznych współpracujących z Administratora działających w imieniu Administratora
  w celach wyżej opisanych.
  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
  Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z
  korzystaniem z systemu poczty elektronicznej.
  Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej
  jurysdykcji niż miejsce twojego pobytu lub siedziby.
  Ponadto część z naszych Zaufanych Partnerów może przechowywać dane użytkowników
  serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany
  podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie
  decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza
  Prywatności). Oznacza to, że Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom,
  które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów
  Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących
  gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z
  państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi jedynie
  wówczas, gdy z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe
  klauzule umowne wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jest uzależniony od podstawy
  prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez
  Administratora. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż
  wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
  a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
  przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Pana/Panią,
  b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe pozyskane na
  podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed
  zawarciem umowy, okres przetwarzania trwa przez czas niezbędny do podjęcia
  działań na Pana/Pani żądanie,
  c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to konieczne do
  wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu, kiedy ustanie możliwość́
  dochodzenia roszczeń́ związanych z umową przez którąkolwiek ze stron,
  d. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
  uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do
  momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych)
  lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
  przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa
  przysługuje,
  e. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to
  konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w
  tym celu określają te przepisy,
  f. zarejestrowane na monitoringu wizyjnym dane przetwarzamy maksymalnie przez
  okres do 1 tygodnia. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone
  maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po
  tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
  PANA/PANI UPRAWNIENIA
  Informujemy, że przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c. prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani
  dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
  d. ograniczenia przetwarzania danych
  Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych
  osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
  Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na
  Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy
  je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania
  danych.
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
  Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta
  Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
  celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam
  niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
  sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać
  nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie
  przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani
  dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas
  Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są
  nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  f. prawo do przenoszenia danych:
  Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe
  Pana/Pani dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub
  Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
  innemu podmiotowi.
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może
  Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
  h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
  osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie
  będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
  W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
  które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej
  wycofaniem.
  Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani
  złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za
  pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:
  S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 31-358 Kraków
  e-mail:biuro@slabs.pl
  (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)
  DOBROWOLOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOBOWYCH
  Podanie danych w związku z obsługą żądania i zgłoszonego zapytania, przedstawionych
  telefonicznie, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub korespondencji e-mail, jest niezbędne
  do obsługi pytania i odpowiedzi na nie oraz rozwiązania sprawy, a ich niepodanie będzie
  skutkowało brakiem możliwości przesłania odpowiedzi lub załatwienia sprawy.
  W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do
  rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest
  dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania
  przedstawionej sprawy.
  Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do
  obsługi pytania i odpowiedzi na nie, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
  przesłania zapytania.
  Podanie danych w związku z zawarciem, realizacją i wykonaniem umowy w oparciu o
  Regulamin jest dobrowolne, ale konieczne do właściwej realizacji usługi i wykonania umowy.
  Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z
  Administratorem.
  Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do
  wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Wówczas podanie danych jest
  obowiązkowe.
  Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych dotyczących produktów i
  usług, promocji oraz ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji. Ich
  niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług,
  promocji oraz ofert.
  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w zakresie, w jakim
  jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o
  udzieleniu Pani/Panu rabatu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej
  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
  Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że na potrzeby
  profilowania: nie przetwarzamy żadnych danych szczególnie chronionych, wykorzystujemy do
  tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilujemy w celu analizy lub prognozy
  osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub
  produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub
  produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty
  marketingowej do ww. preferencji. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie
  odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od
  zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby
  Nasi Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego
  sposobu przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych
  osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji,
  zachowania. Stosowanie procesu profilowania umożliwia naszym Partnerom bardziej
  szczegółową personalizację prezentowanych Ci reklam. W tym procesie są wykorzystywane
  pliki Cookie naszych Partnerów, a więc takie przetwarzanie wymaga Twojej zgody, którą
  możesz w każdej chwili odwołać na naszej stronie też na stronach naszych Partnerów.